بوم شناسی منابع آبی (EWRJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله