شماره جاری: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-43 

2. پایش باکتریهای بیماریزا در مزارع پرورش میگوی تیاب شمالی

صفحه 11-18

محسن گذری؛ سعید تمدنی جهرمی؛ سجاد پورمظفر؛ محمدرضا زاهدی؛ رامین کریم زاده


4. بررسی روند تغییرات مورفومتریک ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش پردازش تصویر (IPM)

صفحه 28-35

سجاد پورمظفر؛ احمدرضا جبله؛ حسن صفی یاری؛ حسین رامشی؛ سعید تمدنی جهرمی؛ محسن گذری؛ محمدرضا زاهدی