شماره جاری: دوره 6، شماره 1، بهمن 1401، صفحه 1-100 

روشهای برداشت ذرات در مزارع پرورش ماهی

صفحه 30-39

رضا نهاوندی؛ سعید تمدنی جهرمی؛ علی صادقی؛ ابراهیم مسعودی؛ سجاد پورمظفر؛ محمد خلیل پذیر